Ważne informacje dla pacjentów

 

1. Rejestracja

Rejestracja telefoniczna odbywa się w następujących godzinach:

 • Poniedziałki – od 17:00 do 20:00
 • Wtorki – od 9:00 do 12:00
 • Środy – od 17:00 do 20:00
 • Czwartki – od 9:00 do 12:00

Poza tymi godzinami możesz zarejestrować się przez stronę internetową.

Osobiście (np. podczas wizyty), przez telefon, mailowo lub przez formularz online. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 • skontaktować się telefonicznie pod nr (58) 727 94 41 – w godzinach pracy rejestracji telefonicznej
 • wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy
 • jeśli rejestrowałeś się przez internet, możesz kliknąć przycisk „Anuluj” lub „Zmień termin” w mailu potwierdzającym, który otrzymałeś w dniu zgłoszenia

2. Pierwsza wizyta

 • dowód osobisty
 • jeśli byłeś wcześniej pod opieką innej poradni proszę o uzyskanie kserokopii dokumentacji (bez potwierdzania za zgodność z oryginałem)
 • całą swoją dokumentację medyczną: wyniki badań, wypisy, zdjęcia. Proszę o zabranie ze sobą całości – zarówno dokumentów dotyczących powodu wizyty, ale także wszelkich innych problemów zdrowotnych (nawet EKG sprzed 30 lat).
 • dokładną listę aktualnie przyjmowanych leków z dawkowaniem
 • skierowanie (jeśli posiadasz – patrz: odpowiedź na pytanie o skierowanie)

Nie, skierowanie nie jest konieczne. Jeżeli jednak skieruje Cię lekarz rodzinny lub inny specjalista, dobrze wystawione skierowanie będzie dla mnie ogromnym ułatwieniem.

W trakcie pierwszej wizyty zapoznaję się nie tylko z aktualnym problemem, ale także zbieram wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia i przebytych chorób, analizuję dostępną dokumentację, ustalam dalszy plan opieki.

Przed pierwszą wizytą trzeba będzie wypełnić specjalnie przygotowany Formularz Rejestracyjny. Można to zrobić za pośrednictwem komputera (link do formularza) lub w tradycyjny sposób tuż przed wizytą.

Na pierwszą wizytę należy zgłosić się ~15 minut przed ustalonym terminem, gdyż tyle czasu potrzebne będzie na przeprowadzenie drobnych formalności.

3. Recepty, skierowania i zaświadczenia

Tak. Praktyka ma zawartą z NFZ umowę upoważniającą m. in. do wystawiania recept na leki refundowane. Jeśli posiadasz uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to otrzymasz receptę objętą refundacją.

Tak, jeżeli zachodzi taka konieczność.

Tak. Jeśli posiadasz uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to koszt pobytu w szpitalu pokrywa NFZ.

Tak. Za wszystkie zlecane przeze mnie badania dodatkowe trzeba będzie zapłacić zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym laboratorium / pracowni.

4. Opłaty

Nie.

Koszt badania USG tarczycy:
– 50 zł, jeśli wykonywane jest w trakcie wizyty (pierwszorazowej lub kontrolnej)
– 100 zł, jeśli rejestrujesz się wyłącznie na badanie USG tarczycy

Honorarium za wizytę można opłacić w dniu wizyty, na miejscu – gotówką, karta płatniczą lub BLIK-iem. Można także zapłacić przed lub po wizycie przelewem lub za pomocą płatności internetowych. Jeśli nie dojdzie do wizyty, niezależnie od przyczyny, całość opłaty zostanie zwrócona z powrotem na rachunek nadawcy.

Podczas wizyty wystawiam paragon fiskalny. Na prośbę osoby zainteresowanej mogę sporządzić imienny rachunek lub fakturę VAT.

Pierwsza wizyta 140 zł, kontrolne wizyty 120 zł.

5. Dokumentacja i ochrona prywatności

Czy mogę uzyskać dostęp do prowadzonej przez Pana dokumentacji medycznej?
Tak. Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej?
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w gabinecie – nie w trakcie trwania wizyty, ale w innym uzgodnionym terminie
 • poprzez sporządzenie wydruku z systemu komputerowego
 • poprzez sporządzenie kopii na nośniku elektronicznym

Za sporządzenie wydruku zostanie pobrana opłata, zgodnie z cennikiem znajdującym się w Regulaminie Praktyki.

Czy mogę upoważnić inną osobę, aby również miała dostęp do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej?
Tak. Udostępnię dokumentację wskazanej osobie upoważnionej lub wskazanemu zakładowi ubezpieczeń.
W jaki sposób mogę upoważnić kogoś do dostępu do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej?
Bezpośrednio przed lub w trakcie pierwszej wizyty każdy pacjent jest proszony o wskazanie osoby upoważnionej. Upoważnienie można cofnąć lub zmienić ustnie w trakcie każdej wizyty lub przesłanym do mnie pismem.
Czy poza mną i osobą przeze mnie wskazaną, ktoś może mieć dostęp do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej?
Zgodnie z przepisami, na pisemne żądanie, udostępnię dokumentację również:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia
 • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
Czy mogę się dowiedzieć, czy i komu udostępnił Pan dotyczącą mnie dokumentację medyczną?
Tak. Każde żądanie i udostępnienie dokumentacji uprawnionym podmiotom jest przeze mnie rejestrowane.
Jak długo będzie Pan przechowywać dokumentację medyczną?
W większości sytuacji przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątki określone są w odpowiednich przepisach.
Co się stanie z dokumentacją po upływie okresu przechowywania?
Zostanie trwale i bezpowrotnie zniszczczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo dokumentacji i danych osobowych. Szczegółowy opis zasad postępowania znajduje się w dokumencie Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

Uwaga: korespondencja za pośrednictwem e-mail nie zapewnia ochrony prywatności informacji. Proszę unikać przekazywania poufnych informacji i kompletu danych osobowych w standardowej korespondencji e-mail.

Jeśli zamierzasz przekazać e-mailem skan dokumentacji lub wyników badań, warto wysłać je w formie zabezpieczonego hasłem archiwum ZIP lub RAR. Hasło proszę uzgodnić w trakcie wizyty lub przekazać telefonicznie.

Warto skorzystać z możliwości jakie daje szyfrowanie poczty elektronicznej przy pomocy OpenPGP lub S/MIME.

Mój klucz publiczny OpenPGP
—–BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—–

Version: GnuPG v2.0.22 (MingW32)

mQENBFKLypgBCADYNj4K/61aorNopisNgHY2d6S8EXcv+Yj5+2GWAtMsA0NmrvrL
xmj53KTA6Ic+Y8S2rMc5vYlAysBcs/xQGIlWJ97THz3i7ERB8uQcWyRlqoKC/+2X
HiPjCDRgeXnod4Mh1l8ka8BKMrvHjiJBEX8be0GKKFVDJcqpIHYKTMLBDsgjRqyE
FdEcFAfhlVazLc/+zNBKfaseIb/84KbJ3206vvhhUoNX0gGshXywB+d0KJmoWi3w
epquS4PrxK/6Td2DDKKLHvOV5Q1GYFlgM4tM020nHQa7eQB44aIL007BZZ8Aibm1
YOnh7CfLwNzAcsI1T7P4AYtERyuIxGU607p7ABEBAAG0LFBpb3RyIFdpxZtuaWV3
c2tpIDxrb250YWt0QGRyLXdpc25pZXdza2kucGw+iQE5BBMBAgAjBQJSi8qYAhsP
BwsJCAcDAgEGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQSkVjYqTxbaO1gwf/bAlwc9fV
rXshttDLzYiHxkxDg4VyFhpihRXg/RlAybBtge7WPJP457E7+QLZJB3IBSeiFPAG
VAQ5h2U0vyAisJ+uj0kVllLIcLtMd+1BYewvihjr+/wi8Zo7rMHKxga5eUfc9Hfy
WQrwqhmMyTgk+YMMo8EQpw2yxOLBHYGYiVDN+TVtAW1tqAvFK/Snh9zzDP6wFOf6
o1vwmk0N5WxtMSR/sOtAuPTYy+nox/33TFW9f910GJ0g6HJKF4bHh2nwceZGRauJ
lyq8KKIYurMbTWmIuVkDno50WGjAdClgUh8xSNQ4+kDcgu0WIi4J+HzBa2zi+Car
xVie2MbBgoC6vg==
=G0aH
—–END PGP PUBLIC KEY BLOCK—–

Certyfikat S/MIME

Format binarny .cer

Format tekstowy .pem

Regulamin organizacyjny znajduje się tutaj: PDF

6. Kontakt

Jeśli potrzebujesz przekazać mi plik, możesz

 • wysłać go mailem jako załącznik na adres: [email protected]
 • skorzystać z formularza na tej stronie internetowej – kliknij „strefa pacjenta” w pasku na samej górze strony

Przed wysłaniem pliku, który zawiera dane osobowe lub poufne informace, przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa w punkcie 5 „Dokumentacja i ochrona prywatności”

Możesz zostawić wiadomość głosową, tel. (58) 727 94 41.

Możesz przesłać wiadomość tekstową:

 • formularz kontaktowy
 • kliknij „Moje konto” – okrągły przycisk po stronie prawej (dla bardziej zaawansowanych użytkowników)

Load More