Zasady dostępu do dokumentacji medycznej – pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prowadzenia przeze mnie dokumentacji medycznej.

Czy mogę uzyskać dostęp do prowadzonej przez Pana dokumentacji medycznej?
Tak. Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej?
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w gabinecie – nie w trakcie trwania wizyty, ale w innym uzgodnionym terminie
 • poprzez sporządzenie wydruku z systemu komputerowego
 • poprzez sporządzenie kopii na nośniku elektronicznym

Za sporządzenie wydruku zostanie pobrana opłata, zgodnie z cennikiem znajdującym się w Regulaminie Praktyki.

Czy mogę upoważnić inną osobę, aby również miała dostęp do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej?
Tak. Udostępnię dokumentację wskazanej osobie upoważnionej lub wskazanemu zakładowi ubezpieczeń.
W jaki sposób mogę upoważnić kogoś do dostępu do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej?
Bezpośrednio przed lub w trakcie pierwszej wizyty każdy pacjent jest proszony o wskazanie osoby upoważnionej. Upoważnienie można cofnąć lub zmienić ustnie w trakcie każdej wizyty lub przesłanym do mnie pismem.
Czy poza mną i osobą przeze mnie wskazaną, ktoś może mieć dostęp do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej?
Zgodnie z przepisami, na pisemne żądanie, udostępnię dokumentację również:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia
 • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
Czy mogę się dowiedzieć, czy i komu udostępnił Pan dotyczącą mnie dokumentację medyczną?
Tak. Każde żądanie i udostępnienie dokumentacji uprawnionym podmiotom jest przeze mnie rejestrowane.
Jak długo będzie Pan przechowywać dokumentację medyczną?
W większości sytuacji przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątki określone są w odpowiednich przepisach.
Co się stanie z dokumentacją po upływie okresu przechowywania?
Zostanie zniszczczona medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.